תקנון האתר

מבוא

 • ברוך הבא לאתר alix-underwear.com (להלן -"האתר"), המאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי החברה eCapital LLC. הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן - "תנאי השימוש").
 • המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 • השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 •  

  תנאי סף לביצוע רכישה באתר

   ביצוע הרכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   • המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה), במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת (יחד להלן, לצורך תקנון זה: "הקטין"), כי אז נדרש הקטין בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן לצורך תקנון זה: "הממונים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
   • המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
   • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון PayPal פעיל.
   • המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.
   • המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

    

    

   פרטי המשתמש
    • בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים בשפה האנגלית: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. מובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה של חסימת קו טלפוני לקבלת תוכן ו/או "טלפון כשר" ו/או מניעה אחרת לקבלת מסרונים, לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה והמשתמש מאשר כי הדבר ידוע ומובן לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי האתר במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללו. מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן או בכל מועד אחר.
    • המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לעסק בשל כך.
    • בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PayPal מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או חשבון ה -PayPal באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

     

    ביצוע רכישה באמצעות האתר
     • לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").
     • התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראלי בלבד) או חשבון Paypal  בלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק או מזומן). כמו כן יוכל המשתמש לבצע את התשלום באמצעות זיכוי או תו שי (GiftCard) הניתנו לו כחוק ע"י האתר ושייכים לו.
     • עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").
     • לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.
     • בהתאמה, בתשלום באמצעות חשבון PayPal יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר PayPal, או לחלופין, יוכל לבחור לפתוח חשבון PayPal. במקרה של תשלום באמצעות חשבון PayPal, תאושר הרכישה רק לאחר קבלת אישור מ- PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של PayPal.

     במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר וכן, תישלח לו הודעת דוא"ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

     • מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך יהיה רשאי האתר לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.
     • המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, יודיע האתר על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
     • מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר יהא האתר רשאי להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים המוצעים ללקוחות האתר. לשם הדוגמא; במהלך תקופת מכירה מיוחדת ("sale") ייתכן ולא תינתן האפשרות להזמנת אריזות מתנה ו/או ברכות בהזמנת מוצרים באתר.
     • כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
     • מובהר כי האתר רשאי לעדכן ולשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שיימסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.
     • לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

      

     אספקת המוצרים
     אנו נספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר מארץ הייצור, דהיינו סין, אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
      • האתר יפעל ככל יכולתו לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל. מען ברחבי הארץ ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
      • תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת.
      • שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברות שליחויות עצמאיות או דואר ישראל (להלן: "חברת השילוח"), לפי בחירת האתר ושיקול דעתו ויכול שזהות החברה המשלחת תשתנה מעת לעת.
      • האתר יפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים ודמי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה בתוך 30 ימי עסקים מרגע הזמנתם באתר, יחד עם זאת עלולים להיווצר עיכובים שאינם בשליטת האתר ובגינם זמן האספקה עשוי להתארך.
      • מובהר כי במהלך מכירה מיוחדת/תקופות מבצעים, לרבות SHOPPING IL, ,בלאק פריידיי וכיוצא בזה, זמן האספקה עשוי להתארך.

      מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (דהיינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו'-ש', ערבי חג, חג וימי שבתון) וכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד השלמת העסקה באתר. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

      • לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג/ימי שבתון.
      • מובהר כי התחייבות האתר לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי.
      • לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו, במען שמסר או בנקודת חלוקה של דואר ישראל, ייצור נציג חברת השילוח קשר טלפוני עם המשתמש לשם מסירתם (באמצעות שיחת טלפון ו/או מסרונים). מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור או לאיסופם מיחידת הדואר/ נק' האיסוף.

      מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי האתר ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.

      • האתר לא יהא אחראי לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, נזקי טבע וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לאתר מראש, אנו ננקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.
      • לא ניתן יהיה לשנות מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה.
      • מסירת ההזמנה לידי המשתמש מותנית בהצגת תעודה מזהה (ת.ז / רישיון נהיגה / דרכון) בלבד.
      • מובהר כי מרגע שנמסרה למשתמש הודעה בדבר הגעת ההזמנה אל נקודת האיסוף המבוקשת ידרש המשתמש לאסוף את ההזמנה בתוך 5 ימים לכל היותר.

       

      ביטול עסקה

       המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או לחילופין, להחליף את המוצר במוצר אחר שווה ערך או לקבל זיכוי כספי תמורתו לרכישות באתר, והכל כמפורט להלן:

       • ביטול עסקה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.
       • מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, במקרה בו המשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (בכפוף להצגת תעודה רשמית המעידה על כך), ביטול העסקה יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציג האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

       הוראות כלליות בנוגע לביטול עסקה
        • המשתמש יודיע על רצונו בביטול העסקה, בהודעה שתשלח לשירות הלקוחות באמצעות דף "צור קשר" באתר או במשלוח דוא"ל שכתובתו info@alix-underwear.com
        • בהודעת הביטול, יציין המשתמש את שמו המלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, ומספר ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל.
        • במקרה בו נשלח המוצר למשתמש, המשתמש ישיב בנוסף את המוצר, באריזתו המקורית, לידי העוסק "eDigital", ויודיע על כך לשירות הלקוחות.
        • דמי ביטול: בעת ביטול עסקה (למעט עקב פגם או אי התאמה), ייגבו מהמשתמש דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

        • לאתר תעמוד בנוסף הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.
        • ביטול החיוב או מתן החזר כספי יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול והשבת המוצר.
        • המשתמש יבדוק את המוצר/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ומוצר כלשהו התקבל בידיו כשהוא פגום, או כשהוא אינו תואם את הפרטים שנמסרו לו בעת הרכישה, יודיע המשתמש לאתר מיד עם היוודע לו על כך.
        •  יובהר כי במקרה שבו הצרכן מכיר בעסקה חל איסור לבטל את העסקה דרך חברת האשראי ללא הסכמת האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע את הלקוח בגין עלות ההזמנה והוצאות אחרות שילוו בכך.
        • סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
        • החלפת המוצר באחר או קבלת זיכוי כספי תמורתו לרכישות באתר, תיעשה בהתאם למדיניות האתר, כפי שתקבע מעת לעת, ובתנאי שהוא יושב לאתר בתוך 14 יום ממועד מסירתו ללקוח, כשהוא סגור באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש.
        • בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד', ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדוא"ל info@alix-underwear.com או באמצעות "צור קשר" באתר.

         

        ביטול העסקה על ידי האתר

        האתר יהא רשאי לבטל את העסקה, כולה או חלקה, ולהשיב או לבטל את החיוב בגינה, בנסיבות שלהלן:

        • במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, לרבות במחיר או בתיאור המוצר;
        • במקרה בו לא ניתן לספק את המוצר בשל כך שאזל מן המלאי;
        • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע העסקה באופן תקין;
        • אם יתברר לאתר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש או מי מטעמו ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה;
        • אם ההזמנה סופקה לכתובת אותה בחר הלקוח, אך לא נאספה במשך 14 ימי עסקים ו/או לא ניתן היה ליצור קשר עם הלקוח לשם אספקת המוצר, מכל סיבה שהיא.
        • הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או לכתובת הדוא"ל אשר נמסרו על ידו בעת ביצוע העסקה או רישומו לאתר.
        • למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, מכל סוג שהוא, בגין ביטול העסקה בהתאם בסעיף זה.

         

        הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע
         • האתר ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של האתר ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה ממאגר המידע, יש לפנות לאתר בדף "צור קשר".
         • לתשומת לב המשתמש: במעמד הרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להסיר עצמו מרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (
         • השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
         • האתר יוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.
         • רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

          

          

         זכויות יוצרים וקנין רוחני
           • האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של האתר או של צדדים שלישיים אשר התירו לאתר לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
           • זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם האתר בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של האתר מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם נתן האתר את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
           • נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של האתר.
           • המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
           • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

            

           הגבלת אחריותה של האתר
             • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is) . אמנם, התכוון האתר כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, המידע המוצג באתר נבדק, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, יתקן האתר את הטעות באופן מידי. מובהר כי האתר או מי מטעמו אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם ננקטו כל האמצעים הסבירים בכדי למנוע טעויות אלו. אתר מבהיר בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר או מי מטעמו ערב למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.
             • האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל האתר או מי מספקיה.
             • השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. האתר אינו נושא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. האתר או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
             • האתר או מי מטעמו אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.
             • האתר או מי מטעמו אינו נושא באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.
             • האתר או מי מטעמו אינו נושא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה וכן, לא תהא אחראית במקרה של נזק למוצר אשר הותקן על ידי המשתמש שלא בהתאם להנחיות.
             • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
             • למען הסר כל ספק מובהר כי אם בתום לב נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו באתר, לא יחייב הדבר את האתר או מי מטעמו. במקרה כאמור האתר יאפשר למשתמש לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.

              

             קישורים לאתרים נוספים (links)
               • הופעתם של קישורים ("לינקים") באתר, המפנים לאתרים אחרים כלשהם אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה לרבות מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
               • בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתופעלים על ידי מי מטעם האתר, לא יהיה האתר אחראי לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, ככל שנזק כאמור יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

                

               תנאים נוספים
                 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
                 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
                 • האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או להגיב באחד מאמצעי הפרסום של האתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
                 • האתר שומר לעצמו את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי האתר או מי מטעמו בגין שינויים במידע באתר.
                 • האתר או מי מטעמו רשאי להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד האתר או מי מטעמו לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
                 • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין האתר או מי מטעמו כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
                 • הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.
                 • היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
                 • אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אנא הימנע מלעשות שימוש באתר זה.
                 • מובהר כי האתר או מי מטעמו רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
                 ראשון,שני,שלישי,רביעי,חמישי,שישי,שבת
                 ינואר,פברואר,מרץ,אפריל,מאי,יוני,יולי,אוגוסט,ספטמבר,אוקטובר,נובמבר,דצמבר
                 הזדמנות אחרונה, רק [max] יחידות במלאי.
                 עגלת קניות

                 עגלת הקניות שלך ריקה

                 המשך בקניה

                 הוסף בקשה מיוחדת להזמנה ערוך
                 זמן משלוח משוער

                 זמן משלוח משוער